CODE

干些有趣的事情

离开和进入页面时改变title

利用 Page Visibility,该规范定义了一种用于站点开发人员以编程方式确定页面的当前可见性状态以便开发功率和CPU高效的Web应用程序的手段。

 • Document接口

  1. Document.hidden
  • 如果默认视图中的 文件为空,在获取时,该hidden属性必须返回true。
  1. document.visibilityState:
  • visibilityState 属性
  • 返回当前视图状态,分别为:
   -- hidden

-- visible
-- prerender
-- unloaded

 1. visibilitychange事件

  • 当用户代理确定顶级浏览上下文包含 的文档的可见性 已更改时, 用户代理必须触发文档上的visibilitychange事件 。

效果如下:

DefaultTitle
Leave
ComeBack

Code:

var DefaultTitle=document.title;
  document.addEventListener('visibilitychange', function () {
    if (document.hidden) {
      document.title = '你要去哪裏呢~~~';
    }else {
      document.title = 'QwQ~~';
      setTimeout(function () {
        document.title = DefaultTitle;
      }, 2000)
    }
  })

Copy Or Paste恶搞

利用 Window.getSelection clipboardData.setData

 • 原理:监听copy事件,获取Copy内容,操作剪切板并加入Diy语句。

效果如下:

ComeBack

Code:

document.addEventListener('copy', function (e) {
    var word = window.getSelection ? window.getSelection().toString() : document.selection.createRange().text;
    if (word.length > 1) {
      DiyWord(e);
      console.log('商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处,谢谢合作。');
    }
  });
  function DiyWord(e) {
    var clipboardData = e.clipboardData || window.clipboardData;
    if (clipboardData) {
      event.preventDefault();
      //window.getSelection ? window.getSelection().removeAllRanges() : document.selection.empty();
      var Hello = '(灬╹ω╹灬)人家这么可爱你这样做真的好么 ->此为粘贴';
      //clipboardData.setData('text/html', Hello);
      clipboardData.setData('text/plain', Hello);
    }
  }
  //更多有趣的使用姿势自行探索Ψ( ̄∀ ̄)Ψ

自定义log输出

孩子,lu多了吧 ~ _ ~

var _log = console.log;
  console.log = function() {
    _log.call(console, '%c' + [].slice.call(arguments).join(' '), 'color:transparent;text-shadow:0 0 14px rgba(0,0,0,.8);')
  };
  console.log('                    .. .vr    \n                   qBMBBBMBMY   \n                  8BBBBBOBMBMv  \n                 iMBMM5vOY:BMBBv  \n         .r,       OBM;  .: rBBBBBY  \n         vUL       7BB  .;7. LBMMBBM. \n         .@Wwz.      :uvir .i:.iLMOMOBM.. \n         vv::r;       iY. ...rv,@arqiao. \n          Li. i:       v:.::::7vOBBMBL.. \n          ,i7: vSUi,     :M7.:.,:u08OP. . \n           .N2k5u1ju7,..   BMGiiL7  ,i,i. \n           :rLjFYjvjLY7r::. ;v vr... rE8q;.:,, \n           751jSLXPFu5uU@guohezou.,1vjY2E8@Yizero. \n           BB:FMu rkM8Eq0PFjF15FZ0Xu15F25uuLuu25Gi.  \n          ivSvvXL  :v58ZOGZXF2UUkFSFkU1u125uUJUUZ,  \n         :@kevensun.   ,iY20GOXSUXkSuS2F5XXkUX5SEv. \n       .:i0BMBMBBOOBMUi;,    ,;8PkFP5NkPXkFqPEqqkZu. \n      .rqMqBBMOMMBMBBBM .      @kexianli.S11kFSU5q5  \n     .7BBOi1L1MM8BBBOMBB..,     8kqS52XkkU1Uqkk1kUEJ  \n     .;MBZ;iiMBMBMMOBBBu ,      1OkS1F1X5kPP112F51kU  \n      .rPY OMBMBBBMBB2 ,.     rME5SSSFk1XPqFNkSUPZ,.\n         ;;JuBML::r:.:.,,    SZPX0SXSP5kXGNP15UBr.\n           L,  :@huhao.   :MNZqNXqSqXk2E0PSXPE .\n         viLBX.,,v8Bj. i:r7:,   2Zkqq0XXSNN0NOXXSXOU \n        :r2. rMBGBMGi .7Y, 1i::i  vO0PMNNSXXEqP@Secbone.\n        .i1r. .jkY,  vE. iY.... 20Fq0q5X5F1S2F22uuv1M; \n    ');

回复

This is just a placeholder img.